Ochrona ubezpieczeniowa

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych Volkswagen Bank

KTO JEST OBJĘTY OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ

Każdy Klient indywidualny posiadający kartę płatniczą Volkswagen Bank z chwilą aktywacji karty zostaje objęty bezpłatną ochroną ubezpieczeniową.

ZAKRES OCHRONY I SUMA UBEZPIECZENIA

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w zależności od rodzaju użytkowanej karty oferuje Klientom indywidualnym Volkswagen Bank zabezpieczenie przed ryzykiem:

 • jakie może zdarzyć się w związku z użytkowaniem kart płatniczych
 • w życiu prywatnym - OC
 • w podróży – NNW, Car assistance, Koszty Leczenia, assistance turystyczne

Atrakcyjna ochrona ubezpieczeniowa oferowana bezpłatnie w ramach pakietów do Kart Visa Electron, Visa Classic
i Visa Gold gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom kart płatniczych Volkswagen Bank w bardzo szerokim zakresie. Troska o bezpieczeństwo Klientów wyróżnia Volkswagen Bank.

Sprawdź zakres ochrony, jaka Ci przysługuje i poczuj się bezpieczny.

Pakiet STANDARD

oferuje ochronę ubezpieczeniową związaną z użytkowaniem kart płatniczych

Pakiet SILVER

oferuje ochronę związaną z użytkowaniem kart płatniczych oraz bogaty pakiet zabezpieczający posiadacza aktywnej karty VISA Classic przed niekorzystnymi skutkami zdarzeń w życiu prywatnym i w podróży

Pakiet GOLD

oferuje ochronę związaną z użytkowaniem kart płatniczych oraz bogaty pakiet chroniący posiadacza aktywnej Złotej karty VISA na bardzo wysokie sumy ubezpieczenia przed niekorzystnymi skutkami zdarzeń w życiu prywatnym i w podróży

PORÓWNANIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W RAMACH OFEROWANYCH PAKIETÓW DO KART

Zakres ochrony Sumy ubezpieczenia
Standard Srebrny Złoty
Nieuprawnione użycie karty płatniczej 150 EURO 150 EURO 150 EURO
Rabunek środków pieniężnych pobranych z bankomatu 2.000 PLN 5.000 PLN 5.000 PLN
Rabunek mienia zakupionego za pomocą karty   4.000 PLN 10.000 PLN
OC osób fizycznych w życiu prywatnym   10.000 PLN 20.000 PLN
Hestia CAR ASSISTANCE:   10.000 PLN 20.000 PLN
NNW związane z ruchem pojazdu mechanicznego   50.000 PLN 100.000 PLN
TURYSTYCZNE      
- koszty leczenia KL   50.000 PLN 100.000 PLN
- koszty pobytu osoby towarzyszącej   do 5 000 PLN
- koszty ratownictwa    do 10.000 PLN do 15 000 PLN
- bagaż   do 1 500 PLN do 2 500PLN
- koszty opóźnienia dostarczenia bagażu      do 1 200 PLN
- koszty opóźnienia lotu      do 1 200 PLN
koszty transportu i repatriacji:      
- koszty transportu Ubezpieczonego za granicą   do 50.000 PLN   do 100.000 PLN
- koszty transportu Ubezpieczonego do kraju   do 50.000 PLN   do 100.000 PLN
- koszty pogrzebu lub transportu zwłok do kraju   do 5.000 PLN do 10.000 PLN
- koszty zakupu trumny   do 5.000 PLN do 5.000 PLN
ASSISTANCE w podróży:      
- gwarancja pokrycia kosztów leczenia   do 50.000 PLN   do 100.000 PLN
- organizacja transportu Ubezpieczonego do kraju, placówki służby zdrowia lub miejsca zamieszkania,   do 50.000 PLN   do 100.000 PLN
- organizacja zakwaterowania oraz powrotu do kraju osoby towarzyszącej     do 5.000 PLN   do 5.000 PLN
- organizacja i pokrycie kosztów powrotu Ubezpieczonego do kraju w przypadku, gdy po zakończeniu leczenia Ubezpieczony nie może powrócić zaplanowanym środkiem transportu   do 50.000 PLN   do 100.000 PLN
- organizacja i pokrycie kosztów pobytu Ubezpieczonego w hotelu w przypadku, gdy transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia   do 50.000 PLN   do 100.000 PLN
- organizacja, w razie śmierci Ubezpieczonego, na życzenie najbliższych krewnych, transportu zwłok do miejsca pogrzebu w kraju stałego pobytu Ubezpieczonego,   do 50.000 PLN   do 100.000 PLN
- pomoc prawna po wypadku samochodowym   do 10.000 PLN do 10.000 PLN
- przedpłata kaucji   do 10.000 PLN do 10.000 PLN
- koszt pomocy tłumacza   do 1.000 PLN do 2.000 PLN

ZGŁOSZENIE SZKODY

Ważne, aby zgłosić szkodę w możliwie najkrótszym terminie od zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie później niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.

W przypadku chęci skorzystania z usługi assistance, Ubezpieczony powinien przed podjęciem działań we własnym zakresie, skontaktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela czynnym całą dobę pod numerem telefonu:

(+48 58) 555 66 88

Zgłoszenia szkody można dokonać również pisemnie na adres:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Kontaktując się z Ubezpieczycielem należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • nr karty płatniczej wraz z informacją o tym, że jest to karta wydana przez Volkswagen Bank,
 • rodzaj karty płatniczej,
 • nazwę miejscowości i numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z Ubezpieczonym
  lub jego przedstawicielem,
 • opis zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
 • rodzaj potrzebnej pomocy Assistance.

Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia aktywacji karty i trwa do dnia utraty jej ważności lub do końca miesiąca w którym Bank otrzymał oświadczenie Klienta o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej.

Użytkownik karty może zrezygnować z bezpłatnej ochrony przesyłając pisemną dyspozycję na adres Banku:

Volkswagen Bank
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

Pisemna, podpisana rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, numer Klienta Banku oraz nr PESEL osoby, która składa dyspozycję,
 • rodzaj i numer karty,
 • podpis osoby składającej dyspozycję.

Przypominamy, że w przypadku rezygnacji koszty prowadzenia rachunku pozostają bez zmian, a ryzyko związane
z nieuprawnionym użyciem karty płatniczej przed jej zastrzeżeniem do wartości 150 EURO ponosi użytkownik karty tracąc jednocześnie korzyści z bezpłatnej ochrony ubezpieczeniowej.

REKLAMACJE

Ubezpieczonemu użytkownikowi aktywnej karty, niezadowolonemu z działania Ubezpieczyciela lub z decyzji przez niego podejmowanych przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji lub zażalenia.
Reklamację lub zażalenie należy przesłać na adres Ubezpieczyciela:

STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Pisemna, podpisana reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL,
 • numer karty płatniczej wraz z informacją, że jest to karta wydana przez Volkswagen Bank
 • numer szkody, jeżeli reklamacja dotyczy sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego zgłoszonego już do ubezpieczyciela,
 • treść zażalenia lub reklamacji,
 • podpis osoby składającej reklamacje.

Ergo Hestia rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania.

Bank wspiera Klientów w kontaktach z Ubezpieczycielem. W przypadku zażalenia lub reklamacji na działania ubezpieczyciela prosimy o przesłanie pisma na adres Banku.

Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia, będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą być rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych postepowań w świetle przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).